POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o.

§1

Postanowienia ogólne
 1. Polityka określa zasady zbierania, ochrony i przetwarzania Danych Osobowych osób korzystających z serwisu prowadzonego przez Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o. ( dalej: Spółka ). Serwis internetowy prowadzony jest pod adresem http://www.tdfpolska.pl ( dalej: Serwis ).
 2. Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o. w sposób szczególny dba o ochronę oraz poszanowanie prywatności użytkowników korzystających z serwisu internetowego prowadzonego przez Spółkę. Istotne jest, aby użytkownik serwisu wiedział, jakie dane są pozyskiwane podczas korzystania z serwisu, a także w jaki sposób może chronić swoją prywatność.
 3. Serwis www.tdfpolska.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest: Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, NIP: 701-042-33-61, REGON: 147226747 KRS:00000504934, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych), w całości pokryty. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie umów, w których zawarciu Spółka jedynie pośredniczy ( umowy z Ubezpieczycielami ) jest podmiot będący stroną umowy. W tym zakresie Spółce jedynie powierza się przetwarzanie danych osobowych.
 5. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, należy zgłaszać Administratorowi na adres biuro@tdfpolska.pl

§2

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora
 1. Klient może podać dane osobowe poprzez:
  1. Formularz kontaktowy, dostępny pod adresem: http://www.tdfpolska.pl/kontakt/;
  2. Formularz służący wyrażeniu woli spotkania z Doradcą finansowym; formularz jest dostepny pod adresem: http://www.tdfpolska.pl/spotkanie-doradca/;
 2. Wypełniając formularz kontaktowy należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Wypełniając formularz kontaktowy Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informacja na ten temat jest wyraźnie wskazana w miejscu widocznym w czasie wypełniania formularza. Wypełnienie formularza kontaktowego może też oznaczać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, na co Korzystający musi wyrazić zgodę – opcja widoczna w trakcie wypełniania formularza.
 3. Wypełniając formularz mający na celu wyrażenie woli spotkania z doradcą, należy podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, miejscowość zamieszkania (opcjonalnie). Dodatkowo korzystający podaje temat, który ma być przedmiotem spotkania ( opcjonalnie) oraz preferowana formę spotkania. Wypełniając formularz Korzystający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informacja na ten temat jest wyraźnie wskazana w miejscu widocznym podczas wypełniania formularza.
 4. Ponadto, jeśli Klient zdecyduje się na współpracę z Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o., Spółka jako Administrator danych może przechowywać inne dane osobowe konieczne do realizacji umowy oraz informacje związane z dokonywanymi przez Klienta inwestycjami. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie umów, w których zawarciu Spółka jedynie pośredniczy ( umowy z Ubezpieczycielami ) jest podmiot będący stroną umowy. W tym zakresie Spółce jedynie powierza się przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie informacje związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w przypadku podjęcia współpracy ze Spółką, przedstawiane są podczas zawierania i realizacji umowy.
 5. Ponadto serwery hostingowe mogą zapisywać tzw. logi systemowe – informacje takie jak czas wizyty, adres IP, przeglądarka, system operacyjny.

§3

Polityka cookies

Innym sposobem zbierania przez serwis internetowy informacji o użytkownikach jest stosowanie „cookies” (tzw. ciasteczek), czyli plików zawierających dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z serwisem, z tego urządzenia końcowego.

 1. Zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.tdfpolska.pl: Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, NIP: 701-042-33-61, REGON: 147226747 KRS:00000504934, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych), w całości pokryty.
 4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalne dopasowanie treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych,
  • w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Serwisu.
 5. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
 6. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych.

§4

Cel przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę w celu nawiązania kontaktu z Korzystającym ( odpowiedzi na prośbę o kontakt lub spotkanie z Doradcą ), odpowiedzi na zadane pytanie, przygotowanie ewentualnej kalkulacji (oferty ubezpieczenia) oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane przetwarzane będą w zakresie adekwatnym i niezbędnym do realizacji wskazanych celów.
 2. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Spółkę swoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z usług, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonuje się tego wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@tdfpolska.pl

§5

Osoby mogące mieć dostęp do danych osobowych
 1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę we własnym zakresie mają:
  1. Administrator ( Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o. );
  2. jego pracownicy lub osoby świadczące usługi na jego rzecz – w zakresie określonym przez Administratora, w ramach nadanego upoważnienia;
  3. organy państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów oraz w innych sytuacjach, gdy wynika to z treści obowiązujących przepisów prawa;
  4. Podmiot obsługujący serwer – home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin – w zakresie danych osobowych niezbędnych do wysyłki wiadomości email;
 2. Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom danych osobowych swoich Użytkowników. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa oraz podmiotom, które Korzystający/Klient upoważnił do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnej zgody. Dane przekazywane będą w szczególności Towarzystwom Ubezpieczeniowym oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (celem przygotowania rzetelnej kalkulacji, w tym weryfikacji danych przez UFG i zawarcia umowy ubezpieczenia).

§6

Bezpieczeństwo danych osobowych

Spółka w sposób należyty zabezpiecza gromadzone i przetwarzane dane osobowe. Serwer, na którym znajduje się Portal jest wydzierżawiany przez home.pl Spółką Akcyjną. Środki stosowane przez home.pl Spółką Akcyjną zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§7

Prawa autorskie

Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki.

§8

Postanowienia końcowe
 1. Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu www.tdfpolska.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę przestrzegania prywatności, ochrony danych osobowych w sposób należyty, braku sprzedaży i udostępniania osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników serwisu bez ich zgody.
 2. Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Twoi Doradcy Finansowi Polska Sp. z o.o oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.